Studiedag: Op weg naar een gezonde, vitale bodem

Studiedag: Op weg naar een gezonde, vitale bodem

Woensdag 7 juni 2023
Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Deelnamekosten bedragen € 575,- p.p. excl. btw, inclusief alle documentatie en consumpties

Iedere 2e en volgende persoon van dezelfde organisatie  € 475,-. Dit bedrag geldt ook voor personen die 1 februari j.l. deelnamen aan het congres Water en Bodem sturend bij gebiedsinrichting.

•De nieuwe Bodemgezondheidswet

•Bodemgezondheid vanuit chemisch, fysisch en biologisch perspectief

•Betekenis bodemgezondheid voor klimaat, biodiversiteit en voedsel

•Bodemgezondheid in landelijk en stedelijk gebied

•Uitvoeringsprogramma vitale bodem

•Initiatieven in landelijk en stedelijk gebied

De Europese Bodemstrategie 2030 heeft als uitgangspunt dat in 2050 een goede bodemgezondheid is bereikt, met concrete tussendoelen voor eerdere jaren. Op de dag van ons congres, 7 juni 2023, zal de Europese Commissie de concept Bodemgezondheidswet publiceren. 

In de Kamerbrief van november 2022 over Water en Bodem sturend is het bereiken van een vitale bodem een belangrijk aandachtspunt, hoewel dat begrip nog niet wordt gedefinieerd. Dat neemt niet weg dat al veel maatregelen genomen kunnen worden op weg naar een vitale bodem, aldus de Kamerbrief. 

Verschillende provincies en gemeenten hebben het begrip bodemgezondheid en bodemvitaliteit al uitgewerkt in de vorm van concrete maatregelen. Die zullen een officiële status krijgen in de op te stellen Omgevingsvisies. Ook particuliere organisaties en kennisinstellingen lopen warm voor het begrip gezonde bodems.

Tot voor kort werd het begrip bodemkwaliteit vooral benaderd via het fenomeen bodemverontreiniging, met het accent op de chemische samenstelling van de bodem. Aan fysische en biologische kwaliteit werd daarbij meestal voorbijgegaan. Een benadering via bodemgezondheid is veel integraler en heeft een positievere invalshoek.

Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op de definitie van een gezonde en vitale bodem en de betekenis daarvan voor grote vraagstukken als klimaatverandering, biodiversiteit, ecosysteemdiensten en als afwegingskader bij ruimtelijke inrichting van stedelijk en landelijk gebied.

Programma

Vanaf 9.00 u. Ontvangst, koffie, thee en registratie deelnemers

 

9.30 u. Opening en toelichting op het programma door de dagvoorzitter

           Theo Edelman, Bodemkundig Adviesbureau Edelman

– Doelstellingen toen en nu

– Terugblik op congres Water en Bodem sturend 

– Monitoren bodembiodiversiteit

 

9.40 u. Het belang van gezonde bodems

             Sytze Keuning, Bioclear earth

– Chemische, fysische en biologische bodemgezondheid

– Wetenschappelijke inzichten en bruikbaarheid voor de praktijk

– Definiëren, meten en normeren van bodemgezondheid

 

10.20 u. gelegenheid voor vragen en discussie

 

10.40 u. koffiepauze

 

11.00 u. De Europese bodemstrategie

  Margot de Cleen, Rijkswaterstaat

– Duurzaam bodemgebruik als uitgangspunt

– De nieuwe Bodemgezondheidswet, gevolgen voor Nederland

– Biodiversiteitsverlies tegengaan, gezond voedsel leveren

 

11.40 u. De waarde van een gezonde bodem voor de landbouw

             Coen ter Berg, ter Berg Advies 

– Duurzaam bodembeheer in de agrarische praktijk

– Relatie tussen bodem en voedsel

– Bevorderen bodemvitaliteit, balans tussen bodem en mineralen

 

12.20 u. gelegenheid voor vragen en discussie

 

12.40 u. lunchpauze

 

13.40 u. Vitale bodem Noord-Brabant

              Minke Siemensma, provincie Noord-Brabant

– Definitie vitale bodem

– Regionaal Water- en Bodemprogramma 2022-2027

– Netwerk Vitale Bodem

 

14.20 u. gelegenheid voor vragen

 

14.30 u. koffiepauze

 

15.00 u. Gezonde bodem vanuit gemeentelijk perspectief

             Marco Vergeer, secretaris Gemeentelijk Netwerk Bodem en Ondergrond WEB

– Gemeenten ervaren drukte in de bodem. Hoe verdraagt zich dat met bodemgezondheid?

– Is er voldoende kennis beschikbaar om goede keuzes te maken? 

– Concreet voorbeeld: Amsterdam en vitale bodem

 

15.40 u. Afsluitende forumdiscussie en ervaringsuitwisseling

16.20 u. Samenvatting door de voorzitter, schriftelijke evaluatie en afsluiting 

 

PDF programma

Studiedag: Op weg naar een gezonde, vitale bodem
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.