Duurzame gebiedsontwikkeling

De decentralisatie van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling van rijk naar provincies, gemeenten en marktpartijen vraagt natuurlijk om aanpassingen van expertise van betrokkenen. Doordat geen of minder nieuwe rijksbudgetten beschikbaar komen verschuiven niet alleen de taken, maar ook de financieringsbronnen voor gebiedsontwikkeling. Meer aandacht voor de waarde en mogelijkheden die de bestaande omgeving biedt, kan direct gekoppeld worden aan meer aandacht voor duurzaamheid.

Bij Duurzame gebiedsontwikkeling wordt vaak primair gedacht aan energiebesparing en duurzaam bouwen, echter ook hier gaan de ontwikkelingen in toenemende mate in een interdisciplinaire richting; een gebiedsgerichte benadering van bodem en water, klimaatadaptatie, herontwikkeling van bestaande bebouwing, biodiversiteit in de stad, duurzame mobiliteit, integratie van natuur en landschap in de stedelijke omgeving , dit alles kan bijdragen aan een meer duurzame (her)inrichting.

Voor het actuele programma overzicht, zie de agenda.