Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting

Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting

Water en Bodem sturend. Maar hoe?

Wenken van bodemkundigen en hydrologen
voor de aanstaande inrichting van Nederland

De kamerbrief van 25 november 2022 over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaarden voor een vitaal platteland in de komende jaren en schetst de doorwerking daarvan voor onze gehele maatschappij en economie. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is dus werk aan de winkel!

Het ene gebied is het andere niet. Per gebied kunnen de waterhuishouding en de bodemgesteldheid immers variëren. Daarom is voor een gebiedsgerichte aanpak gekozen. Uitgangspunt daarbij is dat water en bodem sturend zullen zijn bij het toekennen van functies en dus ook bij (woning)bouwplannen en de transitie van energie en industrie.

Veel hydrologen en bodemkundigen hebben hier al jaren voor gepleit. Tegelijkertijd rust een last op hunschouders. Het komt er nu op aan. Maar… hoe gaan we hier invulling aan geven?

In de kamerbrief wordt gepleit voor een integrale aanpak (natuur, biodiversiteit, duurzame landbouw, klimaat, energie en wonen). Dat wordt een gigantische opgave.

Tijdens dit congres willen we een handreiking doen vanuit de hydrologie en de bodemkunde aande gebiedsinrichters van ons land. Er is veel kennis over deze onderwerpen. Het is de kunst die temobiliseren en integraal toe te passen.

Tijdens dit congres worden mogelijkheden vanuit de hydrologie en de bodemkunde verkend. Er is volop gelegenheid om ideeën uit te wisselen en vragen aan de inleiders te stellen.

Programma:

9.30 u.
Opening en introductie
dagvoorzitter Theo Edelman

 • De Kamerbrief van 25 november 2022
 • Wat is een gezonde bodem?
 • Rol van grondbank

9.45 u.
Energie uit bodem?
Ruud Cino. Ministerie EZ

 • Bodem, water en ruimtelijke ordening
 • Bodem en klimaat
 • Geothermische energie sturend?

10.15 u.
Is een integrale aanpak op korte termijn mogelijk?
Martin Doeswijk, TAUW

 • Integrale aanpak is noodzakelijk
 • Voorstel voor een aanpak
 • Het bundelen van aanwezige kennis

10.45 u. koffiepauze

11.10 u.
Hoe maken we bodem en water sturend?
Arne Alphenaar, TTE

 • Functies, bodemtypen en grondwaterstanden
 • Drainage en infiltratie
 • Wie draait er aan de knoppen?

11.40 u.
Bouwen op goede gronden
Martijn van Gelderen, BPD

 • Klimaatadaptief bouwen
 • Bouwen onder zeeniveau?
 • Voldoende grondstoffen beschikbaar?

12.10 u. gelegenheid voor vragen en discussie

12.30 u. Lunchpauze

13.30 u.
Gebiedsgerichte aanpak, wat komt daarbij kijken?
Roelof Westerhof, ORG-ID

 • Wat is een gebiedsgerichte aanpak?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Voorbeelden uit de praktijk

14.00 u.
Bodem, water en natuurbeheer
Cindy Kleyn, Staatsbosbeheer

 • Samenwerking met waterschappen bij natuurherstel
 • Welke concrete herstelmogelijkheden zijn haalbaar?
 • Voorbeelden uit de praktijk

14.30 u. gelegenheid voor vragen

14.45 u. koffiepauze

15.10  u.
Rol (duurzame) landbouw in integrale aanpak gebiedsinrichting
Mark Heijmans, LTO Nederland

 • NPLG Vitaal platteland, gezonde bodem
 • Duurzame landbouw en verdienmodel
 • Natuurinclusieve landbouw

15.40 u.
Besteedt onderwijs voldoende aandacht aan sturing vanuit water en bodem?
Gera van Os, Aeres Hogeschool Dronten

 • Bodem en water in het agrarisch onderwijs
 • Koppeling met landgebruik
 • Omgaan met veranderingen

16.10 u.
afsluitende vragen- en discussieronde

 • Hoe gaan we aanwezige kennis mobiliseren en toepassen?

16.30 u. evaluatie en afsluiting

 

PDF Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting

 

Deelnamekosten bedragen € 575,- excl. BTW, inclusief alle documentatiemateriaal en consumpties

iedere 2e en volgende persoon van dezelfde organisatie € 475,-

 

Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.