Duurzaam bodemgebruik

De bodemsaneringsoperatie in Nederland zal de komende jaren aan omvang en betekenis afnemen; bodemspecialisten gaan zich in toenemende mate richten op een gebiedsgerichte, geïntegreerde aanpak van de bodemproblematiek. Duurzaam bodembeheer vraagt dus om een integrale benadering, ondergrondse en bovengrondse activiteiten dienen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd te worden waarbij vakdisciplines die vroeger gescheiden werkten elkaar nu moeten zien te vinden.

Bovendien zal in de toekomst  de aandacht sterker uitgaan naar (ecosysteem)diensten en functies die een (gezonde) bodem heeft en het ecologisch, agrarisch, economisch en maatschappelijk belang van de bodem.

Voor het actuele programma overzicht, zie de agenda.