Na een aantal keren uitstel vanwege de corona beperkingen (in 2020 en 21), kon op 23 maart j.l. in de Jaarbeurs in Utrecht eindelijk het grondwatercongres doorgang vinden.

Deelnemers, met name werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en adviesbureaus luisterden aandachtig naar de presentaties over grondwater, vanuit diverse invalshoeken.

Grondwater gaat niet alleen om het water in de grond, de bovenlaag is zeer bepalend voor de kwaliteit van het water. Via neerslag, maar ook door toenemende activiteiten in de ondergrond kunnen er zomaar stoffen aan het water toegevoegd worden. En dat is niet altijd gewenst.

Water is belangrijk in Nederland, zowel kwalitatief als kwantitatief. Want met de huidige klimaatverandering en droge periodes en de groeiende vraag naar drinkwater moet je er als professional op tijd bij zijn om tekorten van kwalitatief goed drink-/proceswater te voorkomen.

De algemene trend daarbij is dat de chemische kwaliteit van het grondwater achteruit gaat, en dat er meer druk op de ondergrond verwacht mag worden door de energietransitie. Dat maakt dat waakzaamheid over voldoende kwalitatief goed drinkwater is geboden.

In de loop van de dag werd veel informatie gedeeld: de nieuwe Mijnbouwwet die o.a. boringen in drinkwatergebieden verbiedt, het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit en de relatie met de KRW, de Zeer Zorgwekkende Stoffen (gebruik, verspreiding en gevolgen), de opkomende stoffen en nieuwe verontreinigingen, antropogene verontreiniging van grondwater voor drinkwater, het voorspellen van grondwaterkwaliteit, en de duurzame veiligstelling van grondwater voor de drinkwatervoorziening.

Er was voldoende ruimte om vragen te stellen en in de pauzes gingen de gesprekken verder. De wil om de juiste stappen te zetten naar een goed toekomstig (grond)waterbeleid is er.

De conclusie die aan het eind van de dag getrokken werd was dat er behoefte is aan regie op het thema water, net als dat jaren eerder gedaan is voor bodem.

Door samen op te trekken (na een verminderde rol van de centrale overheid) kunnen stappen gezet worden in een robuust watersysteem waar we in de toekomst mee verder kunnen.

Tijdens het congres werden veel contacten gelegd en vervolgafspraken gemaakt om deze thematiek onder een breder publiek uit te dragen door middel van publicaties, een kennisnetwerk en vervolgbijeenkomsten.